CDRS+ALEX2 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMMA MDT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000647122, dane kontaktowe: biuro@emma-mdt.pl, tel. 81 563 20 19.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania pobranej od Pani/Pana próbki surowicy do badania w laboratorium, a następnie przesłania wyników badania CDRS+ALEX2 na wskazane przez Panią/Pana adresy e-mail, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane dla Administratora danych, pracownicy Administratora danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty, które Pan/Pani do tego upoważnił/-a.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności podstawy prawnej przetwarzania danych tj. Pana/Pani zgody, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem przesłania Pani/Pana próbki surowicy do badania w laboratorium.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.