CDRS+ALEX2 Regulamin

Data: 28.02.2019 r.

Regulamin zlecania badania CDRS+ALEX2


Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez EMMA MDT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000647122, kapitał zakładowy: 200 tys. PLN, NIP: 7123322874, REGON: 365858177 (dalej: Zleceniobiorca), na rzecz Zleceniodawcy usług mających na celu doprowadzenie do przeprowadzenia i uzyskania wyników badania CDRS+ALEX2 oraz zasady składania przez Zleceniodawcę zamówienia na wykonanie badanie CDRS+ALEX2.
 

§ 1
Postanowienia wstępne, definicje

 
 1. CDRS+ALEX2 – test molekularny w nanotechnologii do określania swoistych IgE z wykorzystaniem preparatów alergennych, w skład których wchodzą alergeny molekularne oraz ekstrakty alergenne.
   
 2. Test wykonywany jest przez niezależne od Zleceniobiorcy laboratorium zewnętrzne zlokalizowane poza terytorium Polski, zwane dalej Podmiotem wykonującym - na zasadach określonych przez producenta testu.
   
 3. Do zorganizowania wykonania przez Zleceniobiorcę badania CDRS+ALEX2 niezbędne jest dostarczenie przez klienta próbki materiału biologicznego podlegającego badaniu. Sposób pobrania i rodzaj materiału opisano w § 5.
   
 4. Zamówienia na wykonanie badania CDRS+ALEX2 przyjmowane jest są za pośrednictwem:

  • adresu e-mail info@cdrs.pl lub
  • faksu pod numerem 81 479 72 37.

 5. Składając zamówienie na wykonanie badania CDRS+ALEX2, Zleceniodawca wskazuje dokładny adres odbioru próbki do badań.
 

§ 2
Zadania ZLECENIOBIORCY

 
 1. Po otrzymaniu „Zlecenia wykonania badania CDRS+ALEX2” Zleceniobiorca organizuje odbiór materiału do badania i przesyła go do Podmiotu wykonującego test.
   
 2. Zleceniobiorca potwierdza mailem lub faxem otrzymanie „Zlecenia wykonania badania CDRS+ALEX2”.
 3. Zleceniobiorca po otrzymaniu wyniku testu przekazuje go do Zleceniodawcy e-mailem w formie elektronicznej w postaci pliku pdf na adres/y poczty elektronicznej wskazany/e przez Zleceniodawcę w „Zleceniu wykonania badania CDRS+ALEX2”.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się na dostarczenie wyniku badania w ciągu 15 dni roboczych od momentu odebrania materiału do badania przez Zleceniobiorcę z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
   
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jeśli czas oczekiwania na wynik wydłuży się ze względu na niezawinione przez niego okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie w wyżej określonym czasie, na przykład: kataklizmy, wojna, strajki.
   
 6. Za zaniedbania Podmiotu wykonującego – odpowiedzialność ponosi Podmiot wykonujący.
   
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Podmiot wykonujący nie wykona badania ze względu na nieprawidłowe przygotowanie materiału do badania.
 

§ 3
Zadania ZLECENIODAWCY

 
 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe pobranie i oznakowanie próbki do badania, opakowanie i przygotowanie jej do transportu w odpowiedni sposób, sporządzenie prawidłowej dokumentacji próbki, prawidłowe wypełnienie formularza „Zlecenie wykonania badania CDRS+ALEX2” i przekazanie do wysyłki.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji zlecania badania CDRS+ALEX2 stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Zleceniodawca wypełnia formularz „Zlecenie wykonania badania CDRS+ALEX2” otrzymany od Zleceniobiorcy bezpośrednio po złożeniu zamówienia i wysyła skan uzupełnionego w wersji papierowej formularza e – mailem na adres wskazany w § 4 ust. 2 lub faxem pod numer wskazany w § 4 ust. 4.
 4. Brak potwierdzenia otrzymania „Zlecenia wykonania badania CDRS+ALEX2” oznacza, że najprawdopodobniej nie dotarło ono z przyczyn technicznych. Zleceniodawca proszony jest wówczas o bezpośredni kontakt telefoniczny. Potwierdzenia otrzymania zamówienia będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00.
 5. Uzupełniony formularz „Zlecenie wykonania badania CDRS+ALEX2” w wersji papierowej Zleceniodawca wkłada do wnętrza przesyłki zawierającej próbki do badań.
 6. Administratorem serwisu cdrs.com.pl jest EMMA MDT sp. z o.o.
   
 7. Materiał pobrany przez Zleceniodawcę zostanie przekazany wskazanej przez Zleceniobiorcę firmie kurierskiej.
 

§ 4
Kontakt ze Zleceniobiorcą

 
 1. Adres do korespondencji Zleceniobiorcy to: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
   
 2. Adres e-mail Zleceniobiorcy: info@cdrs.pl
   
 3. Numer telefonu Zleceniobiorcy: 81 563 20 19. Kontakt ze Zleceniobiorcą jest możliwy w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
   
 4. Numer fax Zleceniobiorcy: 81 479 72 37.
   
 5. Numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy: PKO BP nr 69 1020 3176 0000 5702 0233 6907.
   
 6. Kontakt ze Zleceniobiorcą odbywać się będzie za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 

§ 5
Pobranie materiału i przygotowanie do wysyłki

 
 1. Krew do badania pobiera wykwalifikowany personel medyczny.
   
 2. Próbka krwi może zostać pobrana bez konieczności bycia na czczo. Dozwolone jest spożycie lekkiego posiłku nie zawierającego tłuszczu. Nie jest konieczne przerywanie innego leczenia w tym także terapii lekami p/alergicznymi (tj. antyhistaminowymi, sterydami miejscowymi lub doustnymi).
   
 3. Próbkę krwi można pobrać o dowolnej porze dnia i w dowolnym terminie, niezależnie od pojawienia się objawów. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej – należy odczekać z pobraniem krwi u takiego pacjenta minimum 4 tygodnie od tego zdarzenia.
   
 4. Próbka do badań serologicznych musi mieć objętość minimum 4-5 ml krwi pełnej bez jakichkolwiek substancji przeciwzakrzepowych. Krew można pobrać do probówki w systemie podciśnieniowym zawierającą żel separujący. Po wykrzepieniu i odwirowaniu serum należy umieścić samą surowicę w oddzielnej zakręcanej probówce. Plastikowa probówka jest trwała i stanowi opakowanie bezpośrednie. Zatyczkę probówki można następnie zabezpieczyć parafilmem. Probówkę można przechowywać przez kilka dni w lodówce (temp. 2-8˚) bez zamrażania do przyjazdu kuriera.
 5. Plastikowa probówka stanowiąca opakowanie bezpośrednie musi posiadać etykietę wyraźnie i czytelnie opisaną informacjami: imię/ nazwisko pacjenta, data pobrania próbki.
   
 6. Pierwsza plastikowa trwała probówka powinna znajdować się w drugiej plastikowej probówce oraz, jeżeli jest przesyłana pojedynczo, w trzecim plastikowym pojemniku. W przypadku przesyłania więcej niż 1 próbki, opakowania pośrednie (drugie) może być umieszczone razem w tym samym plastikowym pojemniku. Pojemnik stanowiący trzecie opakowanie można umieścić w polietylenowej kopercie bąbelkowej lub białym pudełku polistyrenowym. Przesyłkę należy nadać wskazanym przez Zleceniobiorcę kurierem. Zamrażanie próbek, umieszczanie pojemników z lodem lub suchego lodu nie jest konieczne. Wysyłki należy dokonać do wtorku (włącznie). Ważne: należy przesłać do EMMA informacje o pacjencie wypełniając „Zlecenie wykonania badania CDRS+ALEX2” lub w wersji papierowej na dostarczonym przez nas zleceniu (w tym przypadku należy powiadomić telefonicznie lub mailowo Zleceniobiorcę).
   
 7. W celu sprawnej obsługi w naszym systemie, każda próbka powinna zawierać następujące dane (FORMULARZ „Zlecanie wykonania badania CDRS+ALEX2”):  

  • Test: CDRS+ALEX2
  • Data pobrania próbki: DD/MM/RRRR; Imię; Nazwisko; Płeć: K/M; Miejsce urodzenia (należy podać szczegóły ułatwiające identyfikację: miejscowość, województwo, kraj); Data urodzenia DD/MM/RRRR; Miejsce zamieszkania (należy podać szczegóły ułatwiające identyfikację: miejscowość, województwo, kraj).
 

§ 6
Wynagrodzenie i odpowiedzialność Stron

 
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za każdą próbkę przekazaną do badania w kwocie brutto (z VAT).
   
 2. Na kwotę do zapłaty przez Zleceniodawcę składają się:, koszty transportu próbki materiału biologicznego do Podmiotu wykonującego (w tym ubezpieczenie transportu), opłata dla Podmiotu wykonującego za wykonanie i przesłanie wyniku badania CDRS+ALEX2 w formie pdf drogą elektroniczną oraz roczny dostęp online do wyniku.
   
 3. Płatność za wykonanie usług objętych umową będzie regulowana z góry na podstawie faktury proforma, przelewem z rachunku Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 3 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy faktury proforma wystawionej przez Zleceniobiorcę. Po dokonaniu wpłaty przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT.
   
 4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
   
 5. Wysyłka próbki w celu wykonania testu możliwa jest dopiero po zapłacie wynagrodzenia.
   
 6. Zleceniobiorca może odmówić dalszej realizacji zlecenia jeśli Zleceniodawca nie dokona w terminie zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Zleceniobiorca poinformuje drogą elektroniczną lub telefoniczną o tym fakcie. Za zaniedbania Podmiotu wykonującego – odpowiedzialność ponosi Podmiot wykonujący.
   
 7. Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z odbiorem i transportem próbki, jeżeli powstaną one z przyczyn leżących po jego stronie (np. w razie podania błędnego adresu miejsca odbioru próbki, skutkującego koniecznością powtórnego przyjazdu kuriera).
   
 8. Wynagrodzenie jest należne Zleceniobiorcy również w przypadku braku możliwości wykonania lub uzyskania wyniku testu z przyczyn, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności będących następstwem niezgodnego z Regulaminem lub Instrukcją pobrania lub przechowywania materiału do badań przez Zleceniodawcę.
   
 9. Na wypadek niewykonania testu przez Podmiot wykonujący z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy koszty ponownego wysłania próbki ponosi Zleceniobiorca.
   
 10. Podstawą jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy wynikających ze złożonego zamówienia jest potwierdzenie otrzymania Zlecenia badania przez Zleceniobiorcę.
 

§ 7
Postanowienia końcowe

 
 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
   
 2. W stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą znajduje zastosowanie regulamin umieszczony na stronie internetowej www.cdrs.com.pl.
   
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia z 23.4.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie ma ona zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
   
 4. EMMA MDT sp. z o.o. informuje jednocześnie, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego www.cdrs.com.pl lub www.emma-mdt.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
   
 5. Podstawą jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy wynikających ze złożonego zamówienia jest potwierdzenie jego otrzymania przez EMMA MDT Sp. z o.o.
   
 6. EMMA MDT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zleceniobiorca zobowiązany jest doręczyć Zleceniodawcy treść zmian Regulaminu – w formie papierowej lub drogą elektroniczną na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail, przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od doręczenia treści zmian - ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Zleceniodawca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu. Brak pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy we wskazanym terminie oznacza akceptację zmian i kontynuowanie Umowy na zmienionych warunkach. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu wypełnienia „Zlecenia wykonania badania CDRS+ALEX2”.
   
 7. Wynikłe nieporozumienia będą rozpatrywane na drodze polubownej, w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zleceniobiorcy.